Logo
          2018 m. gruodžio 10 d., pirmadienis
Pagrindinis Puslapio žemėlapis Print RSS Neįgaliems LT EN FB
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Naujienos
Tarptautinis bendradarbiavimas
Korupcijos prevencija
Klausiate - atsakome
Asmens duomenų apsauga


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klausimai - Kas gali pretenduoti į kompensaciją, teikiamą nukentėjusiems nuo smurtinių nusikaltimų?ok Kas gali pretenduoti į kompensaciją, teikiamą nukentėjusiems nuo smurtinių nusikaltimų?
1. SMURTINIAIS NUSIKALTIMAIS PADARYTOS ŽALOS KOMPENSAVIMAS

Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymas, kurio nauja redakcija įsigaliojo nuo 2009-03-01 (Žin., 2005, Nr.85-3140, Žin., 2008, Nr.137-5387), nustato atvejus, kada valstybė kompensuoja smurtinais nusikaltimais padrytą turtinę ir neturtinę žalą, kompensuojamos turtinė ir neturtinės žalos maksimalius dydžius bei šios žalos kompensavimo tvarką.

2. KAS YRA SMURTINIS NUSIKALTIMAS?


Smurtinis nusikaltimas - Baudžiamajame kodekse numatyto nusikaltimo požymių turinti veika, kuria buvo tyčia atimta žmogaus gyvybė arba sunkiai ar nesunkiai sutrikdyta jo sveikata, arba apysunkio, sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo žmogaus laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei ar neliečiamumui požymių turinti veika. Smurtiniu nusikaltimu nelaikoma Baudžiamajame kodekse numatyto nusikaltimo požymių turinti veika, kuria žmogui buvo sukeltas fizinis skausmas, kuria žmogus buvo nežymiai sužalotas ar trumpam susargdintas.

3. KAS GALI GAUTI KOMPENSACIJĄ?
 
Teisę į smurtiniais nusikaltimais padarytos turtinės ir (ar) neturtinės žalos kompensavimą, pasibaigus baudžiamajam procesui (įsiteisėjo apkaltinamasis teismo nuosprendis), turi nukentėję asmenys, kuriems teismas priteisė smurtiniu nusikaltimu padarytą turtinę ir (ar) neturtinę žalą arba patvirtino sutartį dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo. Šiuo atveju žala kompensuojama nukentėjusiajam, kuriam įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu, sprendimu yra priteista turtinės ir (ar) neturtinės žalos atlyginimas.
 
Kuomet nėra pasibaigęs baudžiamasis procesas, turtinė ir (ar) neturtinė žala gali būti kompensuojama avansu. Teisę į smurtiniais nusikaltimais padarytos turtinės ir (ar) neturtinės žalos kompensaciją avansu turi:
 1. nukentėję asmenys, kuriems padaryti smurtiniai nusikaltimai;
 2. nukentėjusių asmenų, kurių gyvybė buvo atimta smurtiniais nusikaltimais, sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, tėvai, įtėviai ir išlaikytiniai.
Nukentėjusio asmens išlaikytiniai - nukentėjusio asmens nepilnamečiai vaikai, įvaikiai, sutuoktinis, nedarbingi ar iš dalies darbingi tėvai arba kiti faktiniai nedarbingi ar iš dalies darbingi asmenys, kurie buvo nukentėjusio asmens išlaikomi arba turėjo teisę gauti iš jo išlaikymą jo mirties dieną, taip pat po nukentėjusio asmens mirties gimęs jo vaikas.

Taip pat teisę į turtinės ir (ar) neturtinės žalos kompensavimą turi asmenys, kuriems atlygintos, kompensuotos ir išieškotos žalos bendra suma nesiekia maksimalių dydžių nustatytų smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatyme.

4. KADA ŽALA KOMPENSUOJAMA?

Kompensuojama tik dėl po 2005 m. liepos 1 d. padarytų smurtinių nusikaltimų atsiradusi žala.
Smurtiniais nusikaltimais padaryta žala kompensuojama, jeigu yra visos šios sąlygos:
 1. smurtinis nusikaltimas padarytas Lietuvos Respublikos teritorijoje arba laive ar orlaivyje su Lietuvos valstybės vėliava ar skiriamaisiais ženklais;
 2. teismo priteista smurtiniu nusikaltimu padaryta žala ar teismo patvirtintoje sutartyje nurodyta smurtiniu nusikaltimu padaryta žala neatlyginta;
 3. prašymas kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą pateiktas ne vėliau kaip per 10 metų nuo teismo sprendimo, kuriuo priteista smurtiniu nusikaltimu padaryta žala ar patvirtinta sutartis dėl jos atlyginimo, įsiteisėjimo, išskyrus atvejus, kai šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių.
5. KOKIO DYDŽIO ŽALA KOMPENSUOJAMA?

Kompensuojama teismo priteista turtinė žala, neviršijanti:
  1. 100 MGL, jeigu smurtiniu nusikaltimu atimta žmogaus gyvybė (šiuo metu 3800 Eur);
  2. 80 MGL, jeigu smurtiniu nusikaltimu sunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata arba jeigu smurtiniu nusikaltimu padaryta žala nepilnamečiui (šiuo metu 3040 Eur);
  3. 60 MGL, jeigu padarytas kitas smurtinis nusikaltimas (šiuo metu 2280 Eur).
Kompensuojama teismo priteista neturtinė žala, neviršijanti:
  1. 120 MGL, jeigu smurtiniu nusikaltimu atimta žmogaus gyvybė (šiuo metu 4560 Eur );
  2. 100 MGL, jeigu smurtiniu nusikaltimu sunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata arba jeigu smurtiniu nusikaltimu padaryta žala nepilnamečiui (šiuo metu 3800 Eur);
  3. 80 MGL, jeigu padarytas kitas smurtinis nusikaltimas (šiuo metu 3040 Eur).

6. KADA TURTINĖ IR (AR) NETURTINĖ ŽALA KOMPENSUOJAMA AVANSU?
 
1. Teisę į smurtiniais nusikaltimais padarytos turtinės ir (ar) neturtinės žalos kompensaciją avansu šio įstatymo nustatyta tvarka turi:
1) nukentėję asmenys, kuriems padaryti smurtiniai nusikaltimai;
2) nukentėjusių asmenų, kurių gyvybė buvo atimta smurtiniais nusikaltimais, sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, tėvai, įtėviai ir išlaikytiniai.

2. Smurtiniais nusikaltimais padaryta žala šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims kompensuojama avansu, jeigu yra visos šios sąlygos:
1) vyksta baudžiamasis procesas dėl smurtinio nusikaltimo ir asmuo yra pripažintas civiliniu ieškovu arba įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatyta, kad buvo padarytas smurtinis nusikaltimas, tačiau nebuvo pareikštas ieškinys dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo ar ieškinys paliktas nenagrinėtas, arba nustatyta Baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 3, 4 ar 7 punkte nurodyta aplinkybė;
2) smurtinis nusikaltimas padarytas Lietuvos Respublikos teritorijoje arba laive ar orlaivyje su Lietuvos valstybės vėliava ar skiriamaisiais ženklais;
3) už žalą atsakingas asmuo savanoriškai neatlygino turtinės žalos arba atlygintos, kompensuotos ir išieškotos žalos bendra suma nesiekia šio įstatymo 7 straipsnyje nustatyto maksimalaus kompensuojamos žalos dydžio;
4) nėra nustatyta šio straipsnio 3 dalyje nurodytų aplinkybių.

3. Teisė į smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimą avansu neatsiranda, jeigu:
1) pradėtas nukentėjusio asmens baudžiamasis persekiojimas dėl smurtinio nusikaltimo padarymo;
2) nukentėjęs asmuo smurtinio nusikaltimo padarymo metu turėjo neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už smurtinį nusikaltimą;
3) smurtinio nusikaltimo padarymo metu nukentėjusiam asmeniui buvo taikomi teismo įpareigojimai pagal Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą;
4) asmuo piktnaudžiauja teise į smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimą avansu.

Avansu kompensuojama tik ši smurtiniais nusikaltimais padaryta turtinė žala:
1) su sveikatos grąžinimu susijusios išlaidos (gydymo, papildomo maitinimo, vaistų įsigijimo, protezavimo, sužaloto asmens priežiūros, specialių transporto priemonių įsigijimo, sužaloto asmens perkvalifikavimo išlaidos ir kitos sveikatai grąžinti būtinos išlaidos);
2) negautos pajamos, kurias nukentėjęs asmuo būtų gavęs, jeigu jo sveikata nebūtų sutrikdyta;
3) 12 MGL neviršijančios laidojimo išlaidos, jeigu smurtiniu nusikaltimu buvo atimta žmogaus gyvybė;
4) negautos pajamos, kurias gavo ar turėjo teisę gauti išlaikytiniai mirusiajam esant gyvam, jeigu smurtiniu nusikaltimu buvo atimta žmogaus gyvybė.

7. KADA NEKOMPENSUOJAMA ŽALA AVANSU?

Teisė į smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimą avansu neatsiranda, jeigu:
 1. pradėtas nukentėjusio asmens baudžiamasis persekiojimas dėl smurtinio nusikaltimo padarymo;
 2. nukentėjęs asmuo smurtinio nusikaltimo padarymo metu turėjo neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už smurtinį nusikaltimą;
 3. smurtinio nusikaltimo padarymo metu nukentėjusiam asmeniui buvo taikomi teismo įpareigojimai pagal Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą;
 4. asmuo piktnaudžiauja teise į smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimą avansu.
   
8. KOKIO DYDŽIO ŽALA KOMPENSUOJAMA AVANSU?

Avansu dėl turtinės žalos padarymo mokama kompensacija negali viršyti pusės šio įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nustatytų dydžių, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytus atvejus. Turtinės žalos dydis nustatomas pagal turtinės žalos dydį pagrindžiančius dokumentus.

Avansu dėl turtinės žalos padarymo mokama kompensacija negali viršyti:

1. 50 MGL, jeigu smurtiniu nusikaltimu atimta žmogaus gyvybė (šiuo metu 1900 Eur);
2. 40 MGL, jeigu smurtiniu nusikaltimu sunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata (šiuo metu 1520 Eur);
3. 30 MGL, jeigu padarytas kitas smurtinis nusikaltimas (šiuo metu 1140 Eur).
Turtinės žalos dydis nustatomas pagal turtinės žalos dydį pagrindžiančius dokumentus.

Avansu dėl neturtinės žalos padarymo mokama kompensacija negali viršyti:

1. 60 MGL, jeigu smurtiniu nusikaltimu atimta žmogaus gyvybė (šiuo metu 2280 Eur);
2. 50 MGL, jeigu smurtiniu nusikaltimu sunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata (šiuo metu 1900 Eur);
3. 40 MGL, jeigu padarytas kitas smurtinis nusikaltimas (šiuo metu 1520 Eur).

9. KUR KREIPTIS DĖL ŽALOS KOMPENSAVIMO?

Prašymus kompensuoti smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą galima pateikti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai arba Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboms. Prašymus nagrinėja ir sprendimus dėl smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo priima Teisingumo ministerija.

Dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo reikia pateikti nustatytos formos prašymą.
Prašymo forma yra Teisingumo ministerijos tinklapyje www.tm.lt/paslaugos/prasymai.

Kartu su prašymu kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą reikia pateikti:
 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. įsiteisėjusio teismo sprendimo, kuriuo buvo priteista smurtiniu nusikaltimu padaryta turtinė ir (ar) neturtinė žala, arba patvirtintos sutarties dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo nuorašą;
 3. antstolio surašytą aktą, kad žala neišieškota dėl Civilinio proceso kodekso 631 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4, 6 ar 9 punkte nurodytų aplinkybių, arba antstolio surašytą teisingumo ministro patvirtintos formos pažymą, kad žala neišieškota dėl objektyvių priežasčių, išskyrus atvejus, kai už žalą atsakingas asmuo yra miręs.
Kartu su prašymu avansu kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą reikia pateikti:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • turtinės žalos dydį pagrindžiančius dokumentus;
 • nutarimą ar nutartį, kuria asmuo yra pripažintas civiliniu ieškovu, arba įsiteisėjusį teismo sprendimą, kuriuo nustatyta, kad padarytas smurtinis nusikaltimas, tačiau nėra priteisiamas žalos atlyginimas, arba procesinių sprendimų nuorašus; kurie patvirtins aplinkybes:
 1. nusikalstamą veiką padarė asmuo, pagal tarptautinės teisės normas turintis imunitetą nuo baudžiamosios jurisdikcijos, arba nėra kompetentingos institucijos leidimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenį, kai šis leidimas pagal įstatymus būtinas;
 2. nusikalstamą veiką padarė asmuo, kuris nusikalstamos veikos padarymo metu dar nebuvo tokio amžiaus, nuo kurio jis atsako pagal baudžiamuosius įstatymus;
 3. nusikalstamą veiką padaręs asmuo miręs;
 • santuokos, giminystės ar išlaikymo faktą patvirtinančius dokumentus, jeigu prašymą pateikia išlaikytiniai.
Sprendimas dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo - sprendimas kompensuoti žalą (išmokėti piniginę kompensaciją) arba sprendimas atsisakyti kompensuoti žalą - priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą ir visų su prašymu pateikiamų dokumentų gavimo dienos.

Priimti sprendimai kompensuoti smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą įvykdomi ne vėliau kaip per mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos išskyrus atvejį, jeigu ji kompensuojama dalimis.

10. KAS YRA SPECIALIOJI NUKENTĖJUSIŲ NUO NUSIKALTIMŲ ASMENŲ FONDO PROGRAMA?

Specialiosios Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo programos tikslas - užtikrinti smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimą.

Specialiąją Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo programą įgyvendina Teisingumo ministerija.

Specialiosios programos lėšas sudaro:
 1. teismo paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės - įmokos į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą;
 2. pagal Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymą išieškotos lėšos;
 3. valstybės biudžeto asignavimai;
 4. kitos teisėtai gautos lėšos.

Informacija atnaujinta 2015-07-28
Ministro darbotvarkė
Ministerijos įvykiai
 
Politinės partijos
Veiklos prioritetai
Teisingumo ministerijos
              biudžeto suvestinė
Teisėkūros iniciatyvos
Teisinio reguliavimo
              stebėsena
Teisinė pagalba (VGTP)
Neliečiamojo kapitalo               valdymas
Nukentėjusių nuo
              nusikaltimų asmenų fondas
Veiklos efektyvumo
              rodikliai
 
 
RSS prenumerataRSS
 
Logo
      
Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius
Kodas: 188604955
Tel. (8 5) 266 29 81
Faks. (8 5) 262 59 40
El. paštas: rastine@tm.lt
© Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2009
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.