Logo
          2018 m. gruodžio 10 d., pirmadienis
Pagrindinis Puslapio žemėlapis Print RSS Neįgaliems LT EN FB
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Naujienos
Tarptautinis bendradarbiavimas
Korupcijos prevencija
Klausiate - atsakome
Asmens duomenų apsauga


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klausimai - Kam ir kokia tvarka gali būti skundžiami valstybės įmonės Registrų centro filialų sprendimai, susiję su nekilnojamųjų daiktų ir daiktinių teisių į juos, taip pat juridinių faktų registravimu Nekilnojamojo turto registre?ok Kam ir kokia tvarka gali būti skundžiami valstybės įmonės Registrų centro filialų sprendimai, susiję su nekilnojamųjų daiktų ir daiktinių teisių į juos, taip pat juridinių faktų registravimu Nekilnojamojo turto registre?
Visi valstybės įmonės Registrų centro filialų (teritorinių registratorių) priimti sprendimai dėl nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių ir juridinių faktų registravimo Nekilnojamojo turto registre gali būti skundžiami tik šios valstybės įmonės Centriniam registratoriui.

Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 ir 31 straipsniuose nustatyta valstybės įmonės Registrų centro filialų (teritorinių registratorių) priimtų sprendimų apskundimo ir skundų pateikimo valstybės įmonei Registrų centrui (centriniam registratoriui) tvarka. Pagal šią tvarką teritorinio registratoriaus priimtas sprendimas gali būti skundžiamas centriniam registratoriui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, o centrinio registratoriaus priimtas sprendimas skundžiamas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Centriniam registratoriui paduoto skundo dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo forma ir turinys turi atitikti Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatytus reikalavimus. Skundas centriniam registratoriui turi būti paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo teritorinio registratoriaus sprendimo priėmimo dienos. Jeigu suinteresuotas asmuo praleido šio įstatymo nustatytą skundo padavimo terminą dėl priežasčių, kurias centrinis registratorius pripažįsta svarbiomis, šis terminas centrinio registratoriaus sprendimu gali būti atnaujintas. Kartu su pareiškimu dėl skundo padavimo termino atnaujinimo turi būti paduodamas ir skundas, kurio padavimo terminas yra praleistas. Centrinio registratoriaus sprendimas atmesti pareiškimą dėl skundo padavimo termino atnaujinimo gali būti apskųstas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Centriniam registratoriui paduoti skundai dėl teritorinių registratorių priimtų sprendimų turi būti išnagrinėti per trisdešimt dienų. Skundus nagrinėja bei sprendimus priima valstybės įmonės Registrų centro centrinio registratoriaus sudaryta komisija. Komisijos darbo reglamentą tvirtina centrinis registratorius. Centrinis registratorius turi teisę atsisakyti priimti skundą, jeigu skundo turinys, forma neatitinka Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatytų reikalavimų. Tik centrinis registratorius, išnagrinėjęs skundą, priima vieną iš šių sprendimų: palikti galioti teritorinio registratoriaus priimtą sprendimą; panaikinti (visą ar iš dalies) teritorinio registratoriaus sprendimą ir priimti naują sprendimą; pakeisti teritorinio registratoriaus sprendimą.

Vadovaujantis galiojančiais įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir Teisingumo ministerijos nuostatais, patvirtintais Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 851, Teisingumo ministerijai nesuteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei jų taikymo klausimų, taip pat ji neįgaliota priimti sprendimų kitų viešojo administravimo subjektų (šiuo atveju – valstybės įmonės Registrų centro) kompetencijai priskirtais klausimais ar juos keisti bei vykdyti teisingumą, todėl Teisingumo ministerija pagal kompetenciją nei vertinti, nei keisti valstybės įmonės Registrų centro filialų priimtų sprendimų negali.

Informacija atnaujinta 2012-08-28
Ministro darbotvarkė
Ministerijos įvykiai
 
Politinės partijos
Veiklos prioritetai
Teisingumo ministerijos
              biudžeto suvestinė
Teisėkūros iniciatyvos
Teisinio reguliavimo
              stebėsena
Teisinė pagalba (VGTP)
Neliečiamojo kapitalo               valdymas
Nukentėjusių nuo
              nusikaltimų asmenų fondas
Veiklos efektyvumo
              rodikliai
 
 
RSS prenumerataRSS
 
Logo
      
Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius
Kodas: 188604955
Tel. (8 5) 266 29 81
Faks. (8 5) 262 59 40
El. paštas: rastine@tm.lt
© Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2009
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.