Logo
          2018 m. gegužės 23 d., trečiadienis
Pagrindinis Puslapio žemėlapis Print RSS Neįgaliems LT EN FB
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Naujienos
Tarptautinis bendradarbiavimas
Korupcijos prevencija
Klausiate - atsakome
Skaidrūs rinkimai


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skelbiami kvietimai 
1. Kvietimas teikti paraiškas Dvišalio fondo lėšomis finansuojamoms veikloms, skirtoms skatinti kompetencijos kėlimą, ryšių užmezgimą ir plėtojimą, apsikeitimą žiniomis, patirtimi ir gerąja praktika tarp projektų vykdytojų ir organizacijų, veikiančių baudžiamosios justicijos srityje Norvegijoje.

Remiamos veiklos:
• veiklos vykdytojo ir veiklos partnerio dalyvavimas konferencijose, seminaruose, kursuose, susitikimuose, apsikeitimo patirtimi vizituose ir kituose bendradarbiavimo renginiuose;
• veiklos vykdytojo ir veiklos partnerio konferencijų, seminarų, kursų, susitikimų, apsikeitimo patirtimi vizitų ir kitų bendradarbiavimo renginių organizavimas.

Tinkami pareiškėjai – Programos LT14 įgyvendinamų projektų vykdytojai.

Veikloms finansuoti skiriamos lėšos – 187 669,35 Lt (54 352,8 Eur).
Maksimali veiklai finansuoti skiriama lėšų suma – 103 584 Lt (30 000 Eur).
Galutinis veiklų įgyvendinimo terminas –iki projekto vykdytojo įgyvendinamo projekto pabaigos, bet ne ilgiau nei iki 2016 m. balandžio 30 dienos.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2017 m. kovo 1 d., 17.00 val.

Paraiškų pateikimo vieta - Paraiškos teikiamos adresu: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius.

Daugiau informacijos apie reikalavimus paraiškoms, paraiškų ir jų priedų formas galite rasti čia.

Išsamesnę informaciją teikia vyriausiasis specialistas Tauras Rutkūnas, tel. (8 5) 219 1895, el. p. tauras.rutkunas@tm.lt


2. Kvietimas teikti paraiškas Dvišalio fondo lėšomis finansuojamoms veikloms, skirtoms projektų partnerių, registruotų Norvegijoje, paieškai prieš rengiant donorų partnerystės projektų paraiškas arba donorų partnerystės projektų paraiškų rengimo metu.

Remiamos veiklos:
• veiklos vykdytojo ir veiklos partnerio dalyvavimas vienas kito organizuojamuose renginiuose ir (ar) susitikimuose, siekiant parengti donorų partnerystės projektą;
• veiklos vykdytojo ir veiklos partnerio renginių ir (ar) susitikimų organizavimas, siekiant parengti donorų partnerystės projektą;
• veiklos vykdytojo ir veiklos partnerio dalyvavimas donorų programos partnerio organizuojamuose partnerių paieškos renginiuose.

Tinkami pareiškėjai – Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys, veikiantys baudžiamosios justicijos srityje, ketina teikti paraiškas gauti paramą ir bendrojo finansavimo lėšas donorų partnerystės projektui, atrenkamam konkurso būdu.

Veikloms finansuoti skiriamos lėšos – 28150,00 Lt.

Paraiškų pateikimo terminas – 2014 m. vasario 3 d. 17.00 val.

Paraiškų pateikimo vieta - Paraiškos teikiamos adresu: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius.

Daugiau informacijos apie reikalavimus paraiškoms, paraiškų ir jų priedų formas galite rasti čia.

Išsamesnę informaciją teikia vyriausiasis specialistas Tauras Rutkūnas, tel. (8 5) 219 1895, el. p. tauras.rutkunas@tm.lt
 
 
3.  Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamos programos LT14 „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“ (toliau – programa) priemonę „Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) programos baudžiamojoje justicijoje sukūrimas ir įgyvendinimas“

Remiamos veiklos:
• taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) programos baudžiamojoje justicijoje sukūrimas ir įdiegimas praktikoje;
• darbuotojų, galinčių teikti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) paslaugas, (mediatorių) baudžiamojoje justicijoje mokymas;
• taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) paslaugų baudžiamojoje justicijoje teikimas.

Tinkami pareiškėjai - subjektai, kurie atitinka šiuos reikalavimus:
• yra įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ne mažiau kaip vienus metus iki Gairių įsigaliojimo dienos;
• yra susiję su veiklos sritimis, kurioms prašoma paramos;
• yra tiesiogiai atsakingi už projekto, kuriam įgyvendinti prašoma paramos, įgyvendinimą ir valdymą, ir nėra tarpininkai;
• gali pagrįsti, kad turi reikiamų institucinių gebėjimų ir patirties įgyvendinti projektą (atsižvelgiant į veiklos mastą, veiklų kompleksiškumą, projekto rezultatus ir pan.) ir finansinių išteklių, užtikrinančių projekto finansavimą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, taip pat pagrįsti, kad projektas yra tęstinis finansiniu ir instituciniu požiūriais;
• turi reikiamų administracinių gebėjimų ir pajėgumų, užtikrinančių projekto įgyvendinimą ir jo tęstinumą;
• turi patirties ir gebėjimų valdyti projektą, atsižvelgiant į jo apimtį ir pobūdį;
• atitinka kitus Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikos (Gairių 2 priedas) 1 ir 2 punktuose išvardytus reikalavimus, taikomus pareiškėjams.

Pareiškėjai gali projektą įgyvendinti vieni arba kartu su projekto partneriu (-ais). Projekto partneriu gali būti juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje arba Norvegijos Karalystėje ir atitinkantis Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikos (Gairių 2 priedas) 1 ir 2 punktuose išvardytus reikalavimus, taikomus projekto partneriui. Projekto partneriu negali būti asmuo, kuris atitinka šių Gairių 21 punkte nurodytus kriterijus.

Projekte gali dalyvauti į finansavimą nepretenduojantis (-ys) partneris (-iai), kuriam (-iems) netaikomi reikalavimai, keliami projekto partneriui ir projekto pareiškėjui.

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo biudžetas – 1592162,04 Lt.

Paraiškų pateikimo terminas – 2014 m. kovo 3 d. 17.00 val.

Paraiškų pateikimo vieta - Paraiškos teikiamos adresu: VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, S. Konarskio g. 13, LT-03109, Vilnius.

Daugiau informacijos apie paskelbtą kvietimą galite rasti čia.

Su Gairėmis pareiškėjais galite susipažinti čia.

Išsamesnę informaciją teikia VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tel. (8 5) 219 1558; (8 5) 274 8736; faks. (8 5) 251 4401; el. p. norwaygrants@cpva.lt
Ministro darbotvarkė
Ministerijos įvykiai
 
Politinės partijos
Veiklos prioritetai
Teisingumo ministerijos
              biudžeto suvestinė
Teisėkūros iniciatyvos
Teisinio reguliavimo
              stebėsena
Teisinė pagalba (VGTP)
Neliečiamojo kapitalo               valdymas
Nukentėjusių nuo
              nusikaltimų asmenų fondas
Veiklos efektyvumo
              rodikliai
 
 
RSS prenumerataRSS
 
Logo
      
Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius
Kodas: 188604955
Tel. (8 5) 266 29 81
Faks. (8 5) 262 59 40
El. paštas: rastine@tm.lt
© Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2009
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.